00-821 Warszawa, ul. Złota 58,     tef. 22 620-11-41,  fax 22 620-27-05,     e-mail: sekretariat@zlota58.edu.pl

  

Wiadomości

Informacje o szkole

Nasze sukcesy

Klasy

Nauczyciele

Pomoc i doradztwo

 Rada Rodziców

 

Informacje dla:

 

Maturzystów

Kandydatów

Rodziców

Nauczycieli

 

Warto zajrzeć:

 

Biblioteka szkolna

Studio Zlota58

Matematyka w Kuroniu

Chemia w Kuroniu

WLD - Debaty

Teatr STOPA

 

RODO

Przydatne linki

 

Nasz patron

Jacek Kuroń

(3.03.1934-17.06.2004)

 


 

Nasi Partnerzy:

 

Szkoła Sanatoryjna w Wynnykach

(Lwów, Ukraina)

 

 

   

Rada Rodziców


 

Rada Rodziców CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia w Warszawie

 

Przewodnicząca: Honorata Szmitka, klasa 2d

 

Rada Rodziców prosi o wpłaty składek na Fundusz Rady Rodziców przelewem na rachunek:

 

Rada Rodziców przy CXIX LO im. Jacka Kuronia PKO BP S.A. XVIII O/WARSZAWA 86 1020 1185 0000 4102 0011 3621

(podając w tytule nazwisko i imię dziecka oraz klasę np. Kowalski Jan 2b)

 

Bierzemy aktywny udział w życiu społeczności szkolnej, w tym:

 • opiniujemy budżet szkoły,

 • opiniujemy projekty programu wychowawczego i profilaktyki szkoły,

 • uczestniczymy w organizacji pracy szkoły m.in. pomagając w przygotowywaniu harmonogramu dni wolnych od zajęć dydaktycznych,

 • oceniamy pracę nauczycieli będących w trakcie awansu zawodowego,

 • motywujemy uczniów do aktywnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, a także do udziału w konkursach przedmiotowych oraz olimpiadach,

 • monitorujemy postępy uczniów w nauce, a w szczególności wyniki matur próbnych w klasach trzecich,

 • analizujemy frekwencję uczniów, bierzemy udział w planowaniu działań mających na celu wyeliminowanie zachowań nagannych,

 • z wychowawcami konsultujemy plany wychowawcze poszczególnych klas, wspólnie z kadrą pedagogiczną szkoły rozwiązujemy problemy wychowawcze,

 • inicjujemy spotkania zespołu nauczycieli danego oddziału w celu omówienia efektów nauczania lub rozwiązywania problemów wychowawczych,

 • współpracujemy z Samorządem Uczniowskim,

 • pomagamy w organizacji imprez i uroczystości szkolnych oraz bierzemy w nich czynny udział, m.in.: uroczystego rozpoczęcia i zakończenie roku szkolnego, Dnia Edukacji Narodowej, Dnia Patrona, szkolnej Wigilii, czy też dni otwartych dla uczniów szkół gimnazjalnych,

 • współorganizujemy wyjścia na wystawy, lekcje muzealne oraz seanse filmowe, pomagamy w wyborze dodatkowej oferty edukacyjnej dla uczniów szkoły, takich jak m.in. warsztaty dziennikarskie we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, warsztatów ekonomicznych we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych, czy też warsztatów dla maturzystów dotyczących stresu, zapraszamy do szkoły znane i lubiane postacie; młodzieżą spotkali się m.in.: minister Krzysztof Kwiatkowski, reżyser Patryk Vega, publicysta Piotr Zaremba, czy też dziennikarz Łukasz Jakubiak,

 • pomagamy w organizacji wyjazdów integracyjnych uczniów klas pierwszych oraz innych wycieczek szkolnych i klasowych,

 • uczestniczmy w wyborze projektów edukacyjnych, w tym zagranicznych związanych z wymianą międzynarodową młodzieży; szkoła nawiązała współpracę z Europejskim Forum Młodzieży z Bystrzycy Kłodzkiej oraz Europejskim Centrum Młodzieży z Łodzi, co umożliwiło uczniom wyjazdy na zagraniczne projekty edukacyjno-językowe (m.in. do Hiszpanii – 2013, Francji – 2013, Włoch 2012, Wielkiej Brytanii- 2011) oraz na wymiany młodzieży (m.in. Azory – 2014),

 • umożliwiamy uczniom udział w warsztatach edukacyjnych w miejscach naszej pracy, np. w radiu, redakcjach gazet, telewizji, instytucjach administracji państwowej, m.in. Parlamencie RP oraz w Ministerstwie Edukacji Narodowej, wspieramy szkolny teatr „Stopa”, m.in. poprzez współfinansowanie z funduszu Rady Rodziców kosztów scenografii, profesjonalnego oświetlenia, wypożyczenia strojów czy też zakupu rekwizytów, pokrywamy koszta transportu, finansujemy wywoływanie zdjęć dokumentujących działalność teatru, finansujemy zakup materiałów do wystaw i gablot szkolnych dokumentujących realizację wyjazdów, projektów i warsztatów, finansujemy zakup pomocy dydaktycznych, np. książek do biblioteki szkolnej oraz instrumentów muzycznych, np. gitara dla szkolnego chóru i werble dla pocztu sztandarowego szkoły,

 • finansujemy zakup nagród książkowych dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, dla uczniów działających na rzecz szkoły oraz dla laureatów konkursów szkolnych, z funduszu Rady Rodziców zakupiliśmy kserokopiarkę, sfinansowaliśmy tablicę pamiątkową związaną z patronem naszej szkoły – Jackiem Kuroniem, pomagamy szkolnemu Wolontariatowi w organizacji zbiórek, a następnie pomagamy w transporcie tych darów do organizacji charytatywnych współuczestniczymy w powstawaniu studia filmowego, współuczestniczyliśmy w przygotowaniu kosztorysu do projektu w ramach budżetu partycypacyjnego m.st. Warszawy na rok 2015 – „Centrum Dialogu im. Jacka Kuronia”, aktywnie włączamy się w promocję szkoły, organizujemy Bal Studniówkowy, organizujemy poczęstunek dla uczniów w czasie przerw podczas trwania egzaminów maturalnych,

 • wpływamy na poprawę bezpieczeństwa w szkole – współfinansowaliśmy zakup dodatkowych kamer monitoringu przy wejściu, a z funduszy Rady Rodziców opłacamy ochronę,

 • wpływamy na jakość oferty szkolnego bufetu, który m.in. dzięki naszym działaniom zmodyfikował menu, (m.in. rozpoczęto sprzedaż świeżych kanapek i owoców, wycofano napoje energetyzujące), zaproponowaliśmy wprowadzenie szkolnych odznaczeń w postaci złotych i srebrnych tarcz dla wybitnych absolwentów liceum.

 

 


 

© Copyright - Mariusz Kawecki, CXIX LO im. Jacka Kuronia w Warszawie