Przejdź do treści

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI www.lokuronia.edu.pl


CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.lokuronia.edu.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne

 • Multimedia
 • Treści z serwisów zewnętrznych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.pdf


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Jakubowska.
 • E-mail: lo119@eduwarszawa.pl
 • Telefon: 22 620 11 41

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:


 • Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Warszawie
 • Adres: Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 • E-mail: kuratorium@kuratorium.waw.pl
 • Telefon: 22 551 24 04

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna zewnętrzna

Budynek CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia umieszczony jest w wykazie zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków m. st. Warszawy (ID: WOL 20777) oraz w wykazie ulic najbardziej wartościowych w strefie IA u zbiegu Al. Jana Pawła II i ul. Złotej w Warszawie. Pasy ruch drogowego i ciągi dla ruchu pieszego znajdują się od ulic Al. Jana Pawła II, Twardej, Towarowej, Żelaznej, Siennej, Al. Jerozolimskich, Dworca Centralnego umożliwiają bezpośredni dojazd do ul. Złotej, gdzie znajduje się główne wejście do placówki.

W ramach zadania modernizacji budynku i dziedzińca szkolnego wykonano prace w celu zapewnienia dostępności drogi dojazdowej dla straży pożarnej i innych służb miejskich. Teren placówki zabezpieczono ogrodzeniem palisadowym spiczastym wykonanym ze stali, w której zainstalowana jest furtka i brama wjazdowa oznakowana tablicą informacyjną. Dziedziniec szkolny wyłożony jest kostką kamienną, w której znajdują się studzienki i korytka na odpływ wody opadowej zabezpieczone deklami i kratkami metalowymi. Kostka nie została uzupełniona w system ścieżek dotykowych. Na dziedzińcu szkolnym wzdłuż ogrodzenia znajduje się wąski pas zieleni. Do budynku głównego szkoły należą również dwa skrzydła budynków B i C, w których znajdują się pomieszczenia przeznaczone na sale lekcyjne oraz studio filmowe z osobnymi wejściami. Pomieszczenia nie zostały przystosowane dla osób z ograniczoną mobilnością. Na głównym budynku szkolnym zainstalowane są kamery wizyjne, które umożliwiają bezpieczeństwo uczniom i osobom przebywającym na terenie dziedzińca szkolnego. Podczas zadania modernizacji budynków i dziedzińca szkolnego nie zostały uwzględnione wymogi dla osób z ograniczoną mobilnością. Do wszystkich dostępnych wejść w budynkach szkolnych brak jest zainstalowanych podjazdów takich jak: szyny najazdowe, rampy pochylnie, platformy schodowe, poręcze lub balustrady umożliwiające wejście - zejście po stopniach schodowych przy wejściu głównym i wejściach do budynków bocznych. Na dziedzińcu szkolnym brak jest zainstalowanych głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby słabowidzące i niewidome. W latach ubiegłych budynek szkolny przeznaczony był na różne formy szkolnictwa zawodowego, dlatego w placówce znajduje się dodatkowe wyjście (na dziedziniec XII LO) oraz wyjście (drzwi p/poż.) na Al. Jana Pawła II, które obecnie przeznaczone są na wyjścia ewakuacyjne. Wyjścia „ ewakuacyjne” nie zostały przystosowane dla osób z ograniczoną mobilnością.
W ciągu ostatniego roku w celu zapewnienia dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej zostały podjęte następujące kroki:  

 • umieszczono tablice informacyjne
 • schody i drzwi zostały oznakowane taśmą ostrzegawczą
 • dzwonek przy wejściu został umieszczony w miejscu dogodnym dla osoby niepełnosprawnej na wózku
 • na portierni i w sekretariacie zainstalowano pętle indukcyjne
 • zakupiono bezpieczny chodnik, schodołaz kroczący, nosze oraz meble przystosowane dla osób niepełnosprawnych
 • zapewniono możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online

 • Dostępność architektoniczna wewnętrzna budynku głównego A:

  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
  • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
  • w szkole w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Czynione są starania o zapewnienie usługi tłumacza języka migowego w ramach usługi podmiotu zewnętrznego lub osoby fizycznej
  • osobom poruszającym się na wózku szkoła zapewnia pomoc pracowników obsługi celem pokonania barier architektonicznych
  • przy wejściu głównym do szkoły pierwszymi osobami do udzielania informacji i kierowania petentów do osób zainteresowanych są zatrudnieni pracownicy obsługi
  • w budynku zainstalowany jest monitoring wizyjny do celów bezpieczeństwa uczniów, pracowników i osób przebywających na terenie szkoły
  • budynek główny szkoły składa się z sześciu kondygnacji
  • do budynku głównego prowadzi wejście na jedną klatkę schodową, przez którą można dostać się na pięć kondygnacji naziemnych i jedną kondygnację podziemną
  • nawierzchnie korytarzy na pięciu kondygnacjach wyłożone są wykładziną PCV typu ACCORD, na szóstej kondygnacji nawierzchnia korytarza wyłożona jest parkietem drewnianym
  • na klatce schodowej kondygnacji szóstej znajduje się system oddymiania grawitacyjnego oparty na centrali oddymiającej w skład której wchodzi czujka dymu, siłownik klapy oddymiającej
  • ciągi komunikacyjne wyposażone są w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, odblaskowe znaki samoprzylepne, drzwi przeciwpożarowe, gaśnice, hydranty i przyciski do ręcznego uruchomienia oddymiania
  • w kondygnacji pierwszej podziemnej (piwnica) znajdują się: szatnie dla uczniów klas I i II, siłownia z szatnią, toaleta, pomieszczenie pompy p/poż.
  • na kondygnacji drugiej (wysoki parter) znajdują się: sale lekcyjne, pracownia informatyczna, czytelnia-biblioteka, szatnie uczniowskie, toaleta, gabinet pedagoga szkolnego, gabinet medyczny, pokój administracyjny, portiernia
  • na kondygnacji trzeciej (I piętro) znajdują się: gabinet Dyrektora szkoły, sekretariat, sale lekcyjne, toaleta męska, pomieszczenie gospodarcze
  • na kondygnacji czwartej (drugie piętro) znajdują się: gabinet zastępcy dyrektora, pokój nauczycielski, sale lekcyjne, pracownia językowa, bufet, toaleta damska
  • na kondygnacji piątej (trzecie piętro) znajdują się: pracownia chemiczna, sale, lekcyjne, radiowęzeł uczniowski, toaleta damska
  • na kondygnacji szóstej (IV piętro) znajdują się: sale lekcyjne, aula, pokój dla nauczycieli wychowania fizycznego
  • na każdej kondygnacji w miejscu widocznym umieszczony jest plan ewakuacyjny placówki
  • na kondygnacje naziemne prowadzą ciągi schodów drewnianych bez ścieżek dotykowych z balustradami metalowymi zabezpieczonymi w poręcze drewniane z klipsami, na których brak jest zainstalowanych szyn najazdowych, ramp pochylnych, platform schodowych
  • na wszystkich kondygnacjach i w salach lekcyjnych zainstalowane są głośniki radiowęzłowe bez systemu naprowadzającego dźwiękowo osób słabowidzących i niewidomych
  • z uwagi na wąskie ciągi komunikacyjne i jedną klatkę schodową nie ma możliwości zainstalowania dźwigów osobowych
  • w szkole znajdują się toalety, które nie są przystosowane dla osób z ograniczoną mobilnością

  Dostępność architektoniczna wewnętrzna budynku B:

  • budynek B składa się z trzech kondygnacji
  • do budynku prowadzi wejście z dziedzińca szkolnego na jedną klatkę schodową, przez którą można dostać się na dwie kondygnacje naziemne.
  • na kondygnację naziemną prowadzą schody wykonane z lastryko bez ścieżek dotykowych z balustradami metalowymi zabezpieczonymi w poręcze drewniane bez klipsów, na których brak jest zainstalowanych szyn najazdowych, ramp pochylnych, platform schodowych
  • cały ciąg komunikacyjny na klatce schodowej wykonany jest z lastryko
  • budynek B nie jest wyposażony w system oddymiania grawitacyjnego i hydrant p/poż.
  • na klatce schodowej zainstalowane jest awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, znaki odblaskowe, gaśnica
  • brak systemu naprowadzającego dźwiękowo osób słabowidzących i niewidomych 
  • na kondygnacji pierwszej (wysoki parter) znajduje się sala lekcyjna z toaletą, sala połączona jest korytarzykiem z głównym budynkiem szkoły
  • na kondygnacji drugiej (I piętro) znajduje się sala lekcyjna z toaletą
  • do kondygnacji podziemnej w budynku B wchodzimy wejściem bocznym z dziedzińca szkolnego
  • część podziemna przeznaczona jest na salę lekcyjną

  Dostępność architektoniczna wewnętrzna budynku C:

  • budynek C jest jednokondygnacyjnym pomieszczeniem, do którego wchodzimy bezpośrednio z dziedzińca szkolnego
  • w pomieszczeniu zainstalowane jest awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, znaki odblaskowe, gaśnica
  • pomieszczenie w budynku przeznaczone jest na prowadzenie zajęć filmowych interdyscyplinarnych
  • budynek nie jest wyposażony w system oddymiania grawitacyjnego i hydrant p/poż.
  • brak systemu naprowadzającego dźwiękowo osób słabowidzących i niewidomych

  Z UWAGI NA ROK BUDOWY BUDYNKU - SZKOŁA NIE JEST PRZYSTOSOWANA DLA OSÓB Z OGRANICZONĄ MOBILNOŚCIĄ


  Sposoby dojazdu do placówki szkolnej ciągiem komunikacji miejskiej

  Usytuowanie CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia jest na granicy dzielnicy Wola z dzielnicą Śródmieście, co ma wpływ na bardzo dobry dojazd komunikacją miejską, liniami metra  M1, M2 oraz komunikacją podmiejską. Komunikacją miejską można dojechać do niżej podanych przystanków tramwajowych i autobusowych oraz linią metra. Wyjście ze wszystkich niżej podanych linii tramwajowych, autobusowych oraz linii metra jest możliwe za pomocą: przejścia naziemnego, przejścia podziemnego, schodów ruchomych i wind.


  Wykaz najbliższych  przystanków  tramwajowych:


  Metro Rondo ONZ 03   

  Linia nr 10 > Wyścigi

  Linia nr 17 > PKP Służewiec

  Linia nr 33 > Kielecka

  odległość do budynku szkoły ok. 180 m

   

  Metro Rondo ONZ 04   

  Linia nr 17 >Tarchomin Kościelny (wariant skrócony do Metro Marymont)

  Linia nr 33 > Metro Młociny

  odległość do budynku szkoły ok. 350 m

   

  Dworzec Centralny  07   

  Linia nr 7 > Kawęczyńska - Bazylika

  Linia nr 9 > Gocławek

  Linia nr 22 > Wiatraczna

  Linia nr 24 > Gocławek

  Linia nr 25 > Annopol

  odległość do budynku szkoły ok. 500 m 

   

  Metro Rondo ONZ 08

  Linia nr 10 > Metro Młociny

  odległość do budynku szkoły ok. 330 m

   

  Dworzec Centralny 08

  Linia  nr 7 > P+R Aleja Krakowska

  Linia nr 9 > P+R Aleja Krakowska

  Linia nr 22 > Piaski

  Linia nr 24 > Nowe Bemowo

  Linia nr 25 > Banacha 

  odległość do budynku szkoły ok. 450 m 

   

  Dworzec Centralny 09

  Linia nr 10 > Wyścigi

  Linia nr 17 > PKP Służewiec

  Linia nr 33 > Kielecka

  Linia nr 41 > PKP Służewiec

  odległość do budynku szkoły ok. 350 m

   

  Dworzec Centralny 10

  Linia nr 10 > Metro Młociny

  Linia nr 17 > Tarchomin Kościelny

  Linia nr 33 > Metro Młociny

  Linia nr 41 > Żerań Wschodni

  odległość do budynku szkoły ok. 350 m

   

  Wykaz najbliższych  przystanków  autobusowych:

  Metro Rondo ONZ 01

  Linia nr 109 > Towar

  Linia nr 160 > Dworzec Centralny

  Linia nr 174 > Bokserska

  Linie nr N12, N13, N14, N21, N44, N46, N62, N63, N64, N71, N95  na żądanie > Dworzec Centralny

  odległość do budynku szkoły ok.190 m 

   

  Metro Rondo ONZ 02

  Linia nr 160 > Grodzisk

  Linia nr N12 na żądanie > Metro Trocka

  Linia nr N46 na żądanie > Metro Młociny

  Linia nr N62 na żądanie) > Osiedle Niepodległości (Wołomin)

  odległość do budynku szkoły ok.550 m

   

  Metro Rondo ONZ 05   

  Linia nr 178 > Konwiktorska

  Linia nr N45 na żądanie > Dworzec Centralny

  odległość do budynku szkoły ok. 450 m

   

  Metro Rondo ONZ 06    

  Linia nr 109  > Osiedle Górczewska

  Linia nr 178  > PKP Ursus (wariant skrócony do Skorosze)

  Linia nr N45 na żądanie > Karolin

  Linia nr N95 na żądanie > Osiedle Górczewska

  odległość do budynku szkoły ok. 450 m

   

  Wykaz przystanków autobusowych  przy Dworcu Centralnym 

  Dworzec Centralny 01   

  Linia nr 109 > Towar

  Linia nr 127 > Mariensztat

  Linia nr 128 > Plac Piłsudskiego

  Linia nr 158 > Witolin

  Linia nr 175 > Plac Piłsudskiego

  Linia nr 517 > Centrum

  Linia nr 521 > Falenica

  odległość do budynku szkoły ok. 500 m

   

  Dworzec Centralny 02

  Linia nr 127 > Nowe Włochy

  Linia nr 128 > Szczęśliwice

  Linia nr 131 > Dworzec Centralny

  Linia nr 158 > Centrum Handlowe Reduta

  Linia nr 175 > Lotnisko Chopina (Airport)

  Linia nr 501 > Dworzec Centralny

  Linia nr 504 > Osiedle Kabaty

  Linia nr 517 > Ursus - Niedźwiadek

  Linia nr 519 > Dworzec Centralny

  Linia nr 522 > Dworzec Centralny

  Linia nr 525 > Dworzec Centralny

  Linia nr N32 > Lotnisko Chopina (Airport)

  Linia nr N35 > PKP Ursus - Niedźwiadek

  Linia nr N38 > P+R Aleja Krakowska

  Linia nr N43 > Chomiczówka

  Linia nr N85 > Pruszków (Osiedle Staszica / Pętla)

  Linia nr N88 > Janki (Plac Szwedzki)

  odległość do budynku szkoły: ok. 500 m

   

  Dworzec Centralny 03

  Linia nr 109 > Torwar

  Linia nr 174 > Bokserska

  odległość do budynku szkoły: ok. 450 m

   

  Dworzec Centralny 04

  Linia nr 174 > Rondo ONZ

  Linia nr N45 > Karolin

  Linia nr N95 > Osiedle Górczewska

  odległość do budynku szkoły: ok. 550 m

   

  Dworzec Centralny 05 

  Linia nr 174 > Bokserska

  Linia nr 200 > Konstancie - Jeziorna /Pańska/

  Linia nr N34 (na żądanie) > Osiedle Kabaty

  Linia nr N36 (na żądanie) > Bokserska

  Linia nr N86 (na żądanie) > Osiedle Kabaty

  odległość do budynku szkoły: ok. 550 m 

   

  Dworzec Centralny 11

  Linia nr 117 > Gocław

  Linia nr 507 > Gocław

  Linia nr N31 > Sadyba

  Linia nr N33 > Zajezdnia Woronicza

  Linia nr N81 > Sarmacka

  Linia nr N83 > Piaseczno (Gerbera)

  odległość do budynku szkoły: ok. 750 m

   

  Dworzec Centralny 12

  Linia nr 109 > Osiedle Górczewska

  Linia nr 160 > Grodzisk

  Linia nr 517 > Centrum

  odległość do budynku szkoły: ok. 750 m

   

  Dworzec Centralny 14

  Linia nr 117 > Gocław

  Linia nr N32 > Centrum

  Linia nr N35 > Centrum

  Linia nr N38 > Centrum

  Linia nr N85 > Centrum

  Linia nr N88 > Centrum

  odległość do budynku szkoły: ok. 750 m

   

  Dworzec Centralny 16

  Linia nr 507 > Gocław

  odległość do budynku szkoły: ok. 750 m

   

  Dworzec Centralny 21

  Linia nr N11 > Osiedle Derby

  Linia nr N12 > Metro Trocka

  Linia nr N14 > Olesin

  Linia nr N16 > PKP Zacisze - Wilno

  Linia nr N61 > Marki (Czarna Struga)

  Linia nr N62 > Wołomin (Osiedle Niepodległości)

  Linia nr N64 > Choszczówka

  Linia nr N66 > Ząbki (Sosnkowskiego)

  odległość do budynku szkoły: ok. 680 m

   

  Dworzec Centralny 23

  Linia nr 160 > Grodzisk

  Linia nr N13 > Nowodwory

  Linia nr N41 > Młociny - UKSW

  Linia nr N44 > Zajezdnia Żoliborz (wariant skrócony do Metro Młociny)

  Linia nr N46 > Metro Młociny

  Linia nr N63 > Chotomów

  Linia nr N91 > Cmentarz Północny – Brama Zachodnia

  odległość do budynku szkoły: ok. 680 m

   

  Dworzec Centralny 25

  Linia nr 131 > Sadyba (wariant wydłużony do Wilanów)

  Linia nr N21 > Stara Miłosna (Ułańska)

  Linia nr N22 > Aleksandrów

  Linia nr N24 > Rembertów - Akademia

  Linia nr N25 > Międzylesie

  Linia nr N71 > Wola Grzybowska

  Linia nr N72 > Falenica (warianty wydłużone do Otwock (Orla) lub Karczew (Stare Miasto)

  odległość do budynku szkoły: ok. 680 m

   

  Dworzec Centralny 26

  Linia nr 525 > Międzylesie

  odległość do budynku szkoły: ok. 680 m

   

  Dworzec Centralny 27

  Linia nr 501 > Stegny

  Linia nr 519 > Powsin – Park Kultury (wariant skrócony do Wilanów)

  Linia nr 522 > Branickiego

  Linia nr N34 > Osiedle Kabaty

  Linia nr N36 > Bokserska

  Linia nr N37 > Osiedle Kabaty

  Linia nr N86 > Osiedle Kabaty

  odległość do budynku szkoły: ok. 680 m 

   

  Dworzec Centralny 29

  Linia nr 504 > Osiedle Kabaty

  Linia nr N43 > Chomiczówka

  Linia nr N45 > Karolin

  Linia nr N95 > Osiedle Górczewska

  odległość do budynku szkoły: ok. 680 m 

   

  Dworzec Centralny 30

  Linia nr 200 > Konstancin - Jeziorna /Pańska/

  odległość do budynku szkoły: ok. 680 m

   

  Sienna 01

  Linia nr 157 > Szczęśliwice

  odległość do budynku szkoły: ok. 450 m

   

  Sienna 02

  Linia nr 157 > Gwiaździsta

  odległość do budynku szkoły: ok. 450 m

   

  Stacja metra linii M2 "RONDO ONZ"

  odległość do budynku szkoły około 250 m

   

  Wykaz dojazdów z dworców kolejowych:


  Dworzec kolejowy > Warszawa Centralna odległości do budynku szkoły około ok. 550 m

  Dworzec kolejowy > Warszawa Śródmieście odległości do budynku szkoły około ok. 800 m

  Dworzec kolejowy > Warszawa Ochota odległości do budynku szkoły około ok. 1000 m


  Z wymienionych dworców kolejowych odjeżdżają pociągi podmiejskie Szybkiej Kolei Miejskiej, Kolei Mazowieckich i Przewozów Regionalnych oraz dalekobieżne PKP Intercity we wszystkich możliwych kierunkach do najbliższych stacji i przystanków zlokalizowanych na terenie miasta stołecznego Warszawy, okolicznych miejscowości i miast podwarszawskich oraz innych większych miast w Polsce. Z dworców Warszawskiej Kolei Dojazdowej Warszawa Śródmieście WKD, Warszawa Ochota WKD odjeżdżają pociągi w kierunku Komorowa, Podkowy Leśnej, Milanówka i Grodziska Mazowieckiego. Informujemy, że wszystkie odległości zostały podane zgodnie ze wskazaniami odczytanymi z lokalizatora Google Maps dla osób pieszych.


  Z uwagi na częste zmiany  dotyczące transportu publicznego  zaleca się regularnie sprawdzać aktualne informacje na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego pod adresem internetowym: https://www.wtp.waw.pl/


  Informacje dodatkowe

  Ułatwienia

  • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po menu strony za pomocą klawisza TAB lub SHIFT+TAB.
  • Możliwość zmiany kontrastu na stronie.
  • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych otwierają się w tym samym oknie.
  • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności (czcionka bezszeryfowa, wyrównanie tekstu do lewej) oraz by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy tak, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych.
  • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez program czytający dla osób niewidomych NVDA.
  • Można skorzystać z usługi tłumacza migowego online.
  • Wszystkie podstrony wyświetlają się prawidłowo niezależnie od zastosowanego przez użytkownika oprogramowania i sprzętu. Każdą podstronę można przeglądać oraz drukować jej zawartość na różnych urządzeniach elektronicznych.
  • Całość serwisu zbudowana jest z wykorzystaniem oprogramowania WordPress na bazie danych MySQL, językach PHP, HTML i CSS.
  • Funkcjonowanie strony zostało przetestowane na komputerach z popularnymi przeglądarkami Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox.

  Inne informacje i oświadczenia


  Procedura wnioskowa i skargowa

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


  Rzecznik Praw Obywatelskich - link