DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie w sprawie dostępności cyfrowej strony internetowej szkoły

 

CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.lokuronia.edu.pl. 

Data publikacji strony: 2020-09-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-22

 

Status pod względem zgodności:

Strona internetowa szkoły jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wszystkie elementy, które nie spełniają kryterium dostępności zostaną zmodyfikowane i poprawione do dnia 31 marca 2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny z zastosowaniem narzędzia do oceny strony: Test – European Intern Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/).

Samocenę dostępności przeprowadzono również w stosunku do wszystkich podstron w zakładce BIP z wykorzystaniem narzędzia do oceny strony: Test – European Intern Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/). Wszystkie podstrony w zakładce BIP spełniają wymagania w zakresie dostępności cyfrowej dla osób niepełnosprawnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-22

 

 

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

  1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po stronie za pomocą skrótów klawiaturowych:

TAB – idź do przodu

SHIFT+TAB – idź do tyłu

CTRL+ powiększenie strony

CTRL – pomniejszenie strony

ENTER – wybierz

Spacja – oznacz/rozwiń

Page down –  w dół

Page up – w górę

Strzałki – góra, dół

2. Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych w zdecydowanej większości otwierają się w nowym oknie.

3. Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabowidzących.

4. Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności oraz by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy tak, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

5. Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez program czytający dla osób niewidomych NVDA.  

6. Wszystkie podstrony wyświetlają się prawidłowo niezależnie od zastosowanego przez użytkownika oprogramowania i sprzętu. Każdą podstronę można przeglądać oraz drukować jej zawartość na różnych urządzeniach elektronicznych

7. Całość serwisu zbudowana jest z wykorzystaniem oprogramowania WordPress na bazie danych MySQL, językach PHP, HTML i CSS.

8. Funkcjonowanie strony zostało przetestowane na komputerach z popularnymi przeglądarkami Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox.

 

Informacje dodatkowe

  1. CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia w Warszawie dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.0.
  2. Strona jest aktualizowana na bieżąco.
  3. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pani Beata Jakubowska, administrator szkolnej strony internetowej, tel. 22 620 11 41, e-mail: sekretariat@zlota58.edu.pl
  4. W menu BIP – Dane podstawowe zawarte są dane teleadresowe instytucji.
 
Procedura skargowa i wnioskowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link:

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH